Κέντρο Πολιτισμού Ι.Σ.Ν: Αυστηρές ρήτρες στη σύμβαση δωρεάς στο Δημόσιο

Κέντρο Πολιτισμού Ι.Σ.Ν: Αυστηρές ρήτρες στη σύμβαση δωρεάς στο Δημόσιο

Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ, η Σύμβαση που είχε υπογραφεί μεταξύ του Ιδρύματος "Σταύρος Νιάρχος" και της Ελληνικής Κυβέρνησης το 2009, επέχει ισχύ νόμου και πρέπει να τηρηθεί στο ακέραιο. Σε αντίθετη περίπτωση το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μπορεί να ζητήσει και να πετύχει τη λύση της Σύμβασης , με άμεση επίπτωση την απαίτηση να επιστρέψει το Ελληνικό Δημόσιο το σύνολο της δωρεάς που ανέρχεται σε 613 εκατομμύρια ευρώ.

Το Δημόσιο θα αναγκαστεί να αποζημιώσει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος εάν υποπέσει σε ένα από τα 8 "θανάσιμα αμαρτήματα":

1. Παραλείψει να διατηρεί τις Υποδομές όπως περιγράφεται ή τροποποιήσει τις συγκοινωνίες δυσχεραίνοντας την πρόσβαση των πολιτών στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Πολιτισμού
2. Δεν ολοκληρώσει τη μετεγκατάσταση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο νέο χώρο,εντός 6 μηνών
3. Δεν συντηρεί τους χώρους κατά τον κανονισμό
4 .Αλλάξει τη χρήση των χώρων, διαθέτοντας τους σε μη συμβατές δραστηριότητες
5. Αλλοιώσει την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία
6. Υποθηκεύσει ή προσημειώσει το ακίνητο χρησιμοποιώντας το ως ενέχυρο
7. Ακυρώσει, πριν την παρέλευση 5 ετών, τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που έχει συνάψει ο Οργανισμός του Κέντρου Πολιτισμού για τις εμπορικές και λοιπές χρήσεις
8. Μεταβιβάσει μέρος της κυριότητας του Κέντρου Πολιτισμού

Αν δεν τηρηθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις, τότε το Ελληνικό Δημόσιο θα υποχρεωθεί να επιστρέψει το σύνολο της δαπάνης στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αναπροσαρμοσμένο ετησίως με βάση τον τιμάριθμο και μάλιστα να καταβάλει το ποσό εντός 3 μηνών από τη λύση της σύμβασης.

Σε περίπτωση καθυστέρησης θα επιβληθούν τόκοι υπερημερίας, με βάση το επιτόκιο εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας.

Το Ίδρυμα, εφόσον λυθεί η μεταξύ των δυο μερών Σύμβαση, θα αξιοποιήσει το σύνολο του ποσού που θα επιστραφεί από το Ελληνικό Δημόσιο για τη χρηματοδότηση κοινωφελών προγραμμάτων στους τομείς του πολιτισμού, της τέχνης, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής πρόνοιας.

Πηγή:http://www.skai.gr/news/culture/article/339872/austirotates-ritres-sti-sumvasi-doreas-tou-kpisn-sto-dimosio/#ixzz4Zdm1YENN

 

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές