Ιόνια Νησιά: Στο ΕΣΠΑ εντάσσεται η εφαρμογή μέτρων διαχείρισης υδάτων

Ιόνια Νησιά: Στο ΕΣΠΑ εντάσσεται η εφαρμογή μέτρων διαχείρισης υδάτων

Πρόσκληση για ένταξη στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά», εξέδωσε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Η χρηματοδοτούμενη δράση αφορά την εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης ποιότητας τους, σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής. Η δράση απευθύνεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (αρμόδια υπηρεσία)>Δ/νση περιβάλλοντος και χωρ/κού σχεδιασμού Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,>Δήμοι (Π.Ι.Ν.)>Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ/Π.Ι.Ν.)

Πιο συγκεκριμένα, χρηματοδοτείται η εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης ποιότητας τους, σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής. Ειδικότερα, μπορούν να χρηματοδοτηθούν:

- Παρακολούθηση της λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και της πορείας εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ
- Οργανωτική, λειτουργική, και διοικητική εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και των λοιπών θυγατρικών οδηγιών
- Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, πιέσεις, χρήση) των υδάτων της χώρας,
- Δράσεις για τον προσδιορισμό ζωνών προστασίας έργων υδροληψίας για άντληση πόσιμου ύδατος από Επιφανειακά και υπόγεια ύδατα,
- Σύνταξη/Επικαιροποίηση/Υλοποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan),
- Δράσεις για τις σημειακές πηγές απορρίψεων που ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση,
- Δράσεις ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής των Σχεδίων Διαχείρισης,
- Ενίσχυση Επιθεωρήσεων για την παρακολούθηση και τον έλεγχο εφαρμογής των μέτρων και της διαχείρισης των ευαίσθητων υδατικών συστημάτων,
- Ειδικές δράσεις ελέγχου εκπομπής ρύπων και απολήψεων στα υδατικά συστήματα που εμφανίζουν έντονες πιέσεις συμπεριλαμβανομένης και της εισχώρησης θαλασσίου νερού.

Το ύψος της χρηματοδότησης αγγίζει τα 2.893.585 ευρώ και η περίοδος υποβολής προτάσεων ορίστηκε για τις 02/01/2017 έως 28/02/2017. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Ypodomes.com

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές