Αγιάσος Λέσβου: Πρόσκληση για ένταξη στο ΕΣΠΑ έργων αποχέτευσης 6 εκατ. ευρώ

Αγιάσος Λέσβου: Πρόσκληση για ένταξη στο ΕΣΠΑ έργων αποχέτευσης 6 εκατ. ευρώ

Πρόσκληση για ένταξη στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», εξέδωσε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για έργα ολοκλήρωσης υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων Αγιάσου.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη αγγίζει τα 6.000.000 ευρώ. Δυνητικός δικαιούχος και φορέας υλοποίησης της εν λόγω χρηματοδότησης είναι ο Δήμος Λέσβου και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η παρούσα πρόσκληση δύναται πιο συγκεκριμένα να χρηματοδοτήσει τα παρακάτω έργα:

1) Έργα δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων (εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα, εν συντομία ΔΑ) σε οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας, δηλ. σε οικισμούς με πληθυσμό αιχμής 2.000- 15.000 ι.κ. (ισοδύναμους κατοίκους), εφόσον διασφαλίζεται η επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων. Με την υλοποίηση των έργων θα πρέπει να ολοκληρώνεται το δίκτυο αποχέτευσης στο πυκνοδομημένο τμήμα του οικισμού (οικιστικός πυρήνας).

Επιλέξιμη είναι η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης σε πυκνοδομημένες περιοχές που διαθέτουν εφαρμοσμένο ρυμοτομικό σχέδιο (ολοκληρωμένη πράξη εφαρμογής) για την κάλυψη του πληθυσμού αιχμής του οικισμού.

Εφόσον τμήμα του πληθυσμού αυτού κατοικεί σε περιοχή με εγκεκριμένο αλλά μη εφαρμοσμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή εκτός σχεδίου, είναι δυνατόν να είναι επιλέξιμη η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και σε διανοιγμένους δρόμους οι οποίοι δεν καταργούνται από την πολεοδομική μελέτη, εμφανίζουν υψηλή πυκνότητα δόμησης και αποτελούν λειτουργικό σύνολο δικτύου.

Επεκτάσεις σχεδίου με εφαρμοσμένο ρυμοτομικό σχέδιο που δεν είναι κατοικημένες ή είναι αραιά κατοικημένες (ενδεικτικά πυκνότητες μικρότερες από 40-50 κατοίκους ανά εκτάριο) δεν εμπίπτουν στην Οδηγία 91/271.

2) Έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (ΕΕΛ) σε οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας, δηλ. σε οικισμούς με πληθυσμό αιχμής 2.000-15.000 ι.κ. (ισοδύναμους κατοίκους), με πρόβλεψη 20ετίας και τις εξής προϋποθέσεις:
α. Η δυναμικότητα σχεδιασμού της ΕΕΛ για την φάση κατασκευής (20ετία) να μην υπερβαίνει το 130% (εκτιμώμενη ετήσια αύξηση πληθυσμού περίπου 1,5% για την 20ετία) του σημερινού πληθυσμού αιχμής των επιλέξιμων οικισμών όπως αυτός καταχωρίζεται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ στην Ευρωπαϊκή Βάση δεδομένων για την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ,
β. Η άρδευση να είναι εναλλακτικός τρόπος διάθεσης και όχι ο μοναδικός.

3) Οι δαπάνες βιολογικής απομάκρυνσης αζώτου (Ν) και φώσφορου (Ρ) στις ΕΕΛ κρίνονται επιλέξιμες ως αναπόσπαστο τμήμα καλής και αποδοτικής λειτουργίας της βιολογικής βαθμίδας ενώ οι δαπάνες της τριτοβάθμιας επεξεργασία (χημική απομάκρυνση Ρ, διύλιση, μετααερισμός, οζόνωση κλπ) για επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων, δεν θεωρούνται επιλέξιμες, ακόμη και αν προβλέπονται από την έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

4) Αγορές εδαφικών εκτάσεων, που σχετίζονται άμεσα με τα παραπάνω έργα.

5) Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός (Η/Μ) των αντλιοστασίων (Α/Σ) είναι επιλέξιμος για τον πληθυσμό σχεδιασμού 20ετίας.

6) Εργασίες αρχαιολογίας, ως ξεχωριστό υποέργο.

7) Συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ, ως ξεχωριστό υποέργο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση ένταξης της πράξης στο ΕΣΠΑ, πατήστε εδώ.

 

Ypodomes.com

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές