Στο ΕΣΠΑ το έργο ολοκλήρωσης ακαθάρτων Αλιάρτου

Στο ΕΣΠΑ το έργο ολοκλήρωσης ακαθάρτων Αλιάρτου

Στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»,εντάσσεται, με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το έργο ολοκλήρωσης ακαθάρτων Αλιάρτου. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 1.298.873,82 ευρώ.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις μελέτες και εργασίες που είναι απαραίτητες για την κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής ακαθάρτων του οικισμού Αλιάρτου και των συνοικισμών Ευρυτάνων-Μουλκίου Αλιάρτου. Τα λύματα του οικισμού αλλά και των συνοικισμών θα οδηγούνται στο αντλιοστάσιο προσαγωγής και από εκεί θα προσάγονται για επεξεργασία στην υφιστάμενη ΕΕΛ του Δήμου Αλιάρτου. Η πράξη στην Β' φάση της θα υλοποιηθεί ως εξής:

Υποέργο 1 «Δίκτυα Ακαθάρτων Αλιάρτου»:Το επιμετρούμενο τμήμα του έργου περιλαμβάνει τις αναγκαίες εργασίες για την ολοκλήρωσης της υλοποίησης του εσωτερικού δικτύου συλλογής των λυμάτων από το κυρίως τμήμα του οικισμού Αλιάρτου έως το αντλιοστάσιο προσαγωγής. Συνοπτικά, τα έργα του τμήματος αυτού είναι:
(α) δίκτυα ακαθάρτων συνολικού μήκους 1.043,36 μ. (κεντρικοί και παράπλευροι συλλεκτήρες και δευτερεύοντες και τριτεύοντες αγωγοί),
(β) φρεάτια επίσκεψης δικτύου ακαθάρτων 45 τεμ.

Το κατ' αποκοπήν τμήμα του έργου αφορά στην ολοκλήρωση της κατασκευής και στη δοκιμαστική λειτουργία των έργων του δικτύου αναρρόφησης των συνοικισμών.

Υποέργο 2 «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου»:
Το υποέργο αυτό αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης προς την διευθύνουσα υπηρεσία για την υλοποίηση του έργου και την έναρξη λειτουργίας του. Περιλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη σε θέματα που αφορούν στην κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία του (φυσικό αντικείμενο), στην αποπληρωμή του (οικονομικό αντικείμενο), καθώς και στις απαραίτητες ενέργειες-διαδικασίες προς το χρηματοδοτικό μέσο. Η υποστήριξη αποτυπώνεται στις ανάλογες εκθέσεις (ελέγχου και αξιολόγησης, 3μηνιαίες-6μηνιαίες, έκτακτες).

Υποέργο 3 «Σύνδεση με ΟΚΩ»:
Το υποέργο αυτό αφορά στις απαραίτητες εργασίες σύνδεσης των εγκαταστάσεων με τη ΔΕΗ.

Υποέργο 4 «Αρχαιολογικές Εργασίες και Έρευνες»:
Το υποέργο αυτό αφορά στην εκτέλεση των απαραίτητων αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών κατά την διάρκεια των έργων ολοκλήρωσης και επίτευξης της λειτουργικότητας του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων.

Με την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ, αναμένεται το επόμενο διάστημα και η δημοπράτησή του. Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης της πράξης είναι ο Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων και ο χρονικός στόχος για την υλοποίησή της ορίστηκε για τις 18/01/2018.
(Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ένταξη της πράξης στο ΕΣΠΑ, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.ymeperaa.gr/images/apofaseis-entaxhs/axones/14/14_5002659.pdf)

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές