Στο ΕΣΠΑ μεγάλο έργο αποχέτευσης στην Πάτμο με 6,8εκ.ευρώ

Στο ΕΣΠΑ μεγάλο έργο αποχέτευσης στην Πάτμο με 6,8εκ.ευρώ

Στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»,εντάσσεται, με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το έργο για την βελτίωση εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων και το δίκτυο αποχέτευσης Σκάλας Πάτμου. Το συνολικό κόστος της εν λόγω πράξης ανέρχεται σε 6.887.323,03 ευρώ.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει 5 υποέργα:
Υποέργο 1 : Κατασκευή του έργου «Αναβάθμιση Ε.Ε.Λ. Πάτμου»

Απαιτείται η ολοκλήρωση του υπολειπόμενου 68% του φυσικού αντικειμένου του έργου. Η αναλυτική παρουσίαση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου παρουσιάζεται ανά Άρθρο Τιμολογίου (Α.Τ.) και διαχωρισμένη σε έργα Πολιτικού Μηχανικού (Π/Μ) και ηλεκτρομηχανολογικά έργα (Η/Μ) στα ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ.

Υποέργο 2 : Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Σκάλας Πάτμου
Αντικείμενο της κατασκευής της Αποχέτευσης Ακαθάρτων είναι η υλοποίηση των απαιτούμενων έργων διαχείρισης των ακαθάρτων του οικισμού της Σκάλας, δηλαδή των έργων συλλογής και μεταφοράς των ακαθάρτων στην υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων.

Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται επίσης τα έργα συλλογής και μεταφοράς των ακαθάρτων της περιοχής Μελόϊ στο δίκτυο ακαθάρτων της Σκάλας. Συνολικά προβλέπονται να κατασκευασθούν περίπου 18.000 μ. απλών αγωγών, 2.300 μ. καταθλιπτικών, 700 φρεάτια, 4 νέα αντλιοστάσια και αναβάθμιση 2 υφιστάμενων.

Υποέργο 3 : Επέκταση δικτύων ΟΚΩ για την κατασκευή του έργου «Αναβάθμιση Ε.Ε.Λ. Πάτμου»
Όλες οι απαιτούμενες εργασίες επέκτασης των δικτύων ΟΚΩ.
Υποέργο 4 : Αρχαιολογικές εργασίες για την κατασκευή του έργου «Αναβάθμιση Ε.Ε.Λ. Πάτμου»
Η επίβλεψη των εκσκαφικών εργασιών.

Υποέργο 5 : Διαχείριση και επίβλεψη της πράξης «Βελτίωση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων και Δίκτυο Αποχέτευσης Σκάλας Πάτμου»
Η διαχείριση και επίβλεψη της πράξης από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Με την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ, αναμένεται το επόμενο διάστημα και η δημοπράτησή του. Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης της πράξης είναι η Εγνατία Οδός Α.Ε. με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης, τις 31/12/2020.

(Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ένταξη της πράξης στο ΕΣΠΑ, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.ymeperaa.gr/images/apofaseis-entaxhs/axones/14/14_5002291.pdf)

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές