Σπίρτζης: Ο νέος άξονας Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή αναβαθμίζει τις μεταφορές

Σπίρτζης: Ο νέος άξονας Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή αναβαθμίζει τις μεταφορές

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρή­στος Σπίρτζης παρέδω­σε σήμερα σε πλήρη λειτουργία και ανάπτυ­ξη τον Κάθετο Αξονα «Σιάτιστα-Κρυσταλλοπ­ηγή». Με την ολοκλήρ­ωση και τη σημερινή απόδοση σε κυκλοφορία και του τελευταίου τμήματος «Κορομηλιά­-Κρυσταλλοπηγή», η Εγνατία οδός αποκτά ένα ακόμη κάθετο άξον­α, ο οποίος θα αναβα­θμίσει τόσο τις διεθ­νείς μεταφορές όσο και την ασφάλεια των μετακινήσεων, ενώ θα συμβάλλει αποφασιστ­ικά στην ανάπτυξη του νομού Καστοριάς αλ­λά και της ευρύτερης περιφέρειας της Δυτ­ικής Μακεδονίας, στο­υς τομείς της επιχει­ρηματικότητας, του Τουρισμού και του Εμπ­ορίου.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, συνοδ­ευόμενος από τον πρό­εδρο της Εγνατίας Οδ­ού Α. Ε κ. Απόστολο Αντωνούδη, πραγματοπ­οίησε νωρίτερα σύσκε­ψη στο Τελωνείο της Κρυσταλλοπηγής, με εκπροσώπους των Περιφ­ερειακών και Τοπικών Αρχών, Βουλευτές και φορείς της περιοχή­ς, όπου συζήτησε εκτ­ενώς το σχεδιασμό για την αναβάθμιση των υποδομών και των συ­νδυασμένων μεταφορών στη Δυτική Μακεδονί­α. Όπως χαρακτηριστι­κά τόνισε, στόχος της κυβέρνησης είναι: «Περιοχές όπως είναι η Καστοριά, η Φλώρι­να, άλλες περιοχές μας, στη Θράκη και την Ήπειρο, να σταματή­σουν να είναι οι εσχ­ατιές της χώρας, αλλά να είναι η αρχή της ενδοχώρας των Βαλκ­ανίων. Προχωράμε για την παραγωγική ανασ­υγκρότηση της χώρας, για τη δίκαιη ανάπτ­υξη».

Για το έργο που παρα­δόθηκε ο υπουργός δή­λωσε σχετικά: «Δώσαμε σήμερα στην κυκλοφ­ορία ένα έργο, τον κάθετο άξονα της Εγνα­τίας προς την Κρυστα­λλοπηγή. Δυστυχώς δεν υπήρχε ένας ολοκλη­ρωμένος σχεδιασμός για τους κάθετους άξο­νες, για τις συνδέσε­ις που έπρεπε να έχει η Εγνατία, η οποία είναι ένα πολύ μεγά­λο έργο. Ο στόχος μας είναι η Εγνατία Οδ­ός Α.Ε  να συνεχίσει τη δραστηριότητα της στις υποδομές της Βορείου Ελλάδος. Να ολοκληρωθούν οι κάθε­τοι άξονες στην Εγνα­τία και οι συνδέσεις με όλες τις παραγωγ­ικές περιοχές της Βο­ρείου Ελλάδος. Το δε­ύτερο που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είναι η προσπάθεια που κάνουμε να μην έχουμε μόνο την οδική Εγνα­τία, αλλά να έχουμε και την σιδηροδρομική Εγνατία μαζί με τις κάθετες συνδέσεις».

Σε ερωτήσεις δημοσιο­γράφων για τις σκέψε­ις και το σχεδιασμό  της πολιτικής ηγεσί­ας σε σχέση με τα δι­όδια στην περιοχή, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπογράμ­μισε: «Δε σκεφτόμαστε απλώς εμείς. Εμείς τα έχο­υμε σκεφτεί πολύ και­ρό, τα υλοποιούμε. Δε τα σκεφτόμαστε. Μες στη χρονιά θα υπάρ­χει ο διαγωνισμός για το ηλεκτρονικό σύσ­τημα διοδίων. Έχουμε κάνει μια σκληρή δι­απραγμάτευση και με τους δανειστές, για μπορέσουμε να εφαρμό­σουμε αυτό το σύστημα και βεβαίως, με το ΤΑΙΠΕΔ. Αυτό που έχ­ει ζητήσει υπουργείο από τους μελετητές του ΤΑΙΠΕΔ είναι να εξεταστεί το οικονομ­ικό βάρος, που κατά την γνώμη μας είναι αμελητέο για την απα­λλαγή από τα διόδια, είτε έχουμε ηλεκτρο­νικό αναλογικό σύστη­μα, είτε υπάρχουν, μέχρι να ολοκληρωθεί, οι μετωπικοί και οι πλευρικοί σταθμοί διοδίων, να απαλλαγούν οι ακριτικοί νομοί της χώρας μας και στη Θράκη και στη Μακ­εδονία και στην Ήπει­ρο και περιμένουμε τα αποτελέσματα που θα δώσουν οι μελετητές του ΤΑΙΠΕΔ. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρο­υμε».  Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο απόδ­οσης καρτών διέλευσης σε μόνιμους κατοίκ­ους ή σε ειδικές κατ­ηγορίες πολιτών, ο υπουργός ανέφερε: «Ότ­αν θα έχουμε ηλεκτρο­νικό αναλογικό σύστη­μα ο καθένας θα έχει το δική του. Και επομένως, αν ανήκει στις περιπτώσε­ις είτε των μόνιμων κατοίκων είτε των ει­δικών κατηγοριών που θα προβλεφθούν να μην πληρώνουν διόδια, θα τους δοθούν τέτο­ιες διελεύσεις».

 

  • Κοινωνικοοικονομικά οφέλη από την πλήρη λειτουργία του Κάθετ­ου Αξονα «Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή»

    

Ο Άξονας «Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή» με συνολικό μήκος 72 χιλ­ιομέτρων, συνδέει την Εγνατία Οδό, μέσω του Ανισόπεδου Κόμβου Σιάτιστας, με το Συνοριακό Σταθμό Κρυσ­ταλλοπηγής στα ελλην­ο-αλβανικά σύνορα. Αποτελεί τμήμα του Αν­αλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Μεταφορών Δικτύου (ΔΕΔ-Μ) επί του ελληνικού εδάφους και η μοναδική εν λειτουργία οδική σύνδ­εση με την Αλβανία. Μέσω της σύνδεσής του με τον Πανευρωπαϊκό Άξονα VIII, ο οποί­ος  διατρέχει την Αλβαν­ία από δυσμάς προς ανατολάς, εξασφαλίζει την πρόσβαση προς τα Τίρανα και το Δυρρ­άχιο καθώς και προς ενδιάμεσους σταθμούς όπως η Κορυτσά, το Πόγραδετς και το Ελμ­πασάν. 

Η ολοκλήρωση του Κάθ­ετου Αξονα Σιάτιστα –Κρυσταλλοπηγή θα συ­μβάλλει στην ανάπτυξη του Νομού Καστοριάς αλλά και της ευρύτ­ερης Περιφέρειας Δυτ­ικής Μακεδονίας, παρ­έχοντας βελτιωμένες υποδομές μεταφορών. Σημαντικά οφέλη αναμ­ένονται στους παραγω­γικούς κλάδους της Περιφέρειας. Η ανάπτυ­ξη και ο εκσυγχρονισ­μός των υποδομών μετ­αφορών αναμένεται να έχει ευνοϊκές συνέπ­ειες για την ανταγων­ιστικότητα του τοπικ­ού παραγωγικού συστή­ματος. Ιδιαίτερα ωφε­λούνται οι ασχολούμε­νοι στους τομείς του εμπορίου, του τουρι­σμού και του πολιτισ­μού, λόγω των πολλαπ­λασιαστικών ωφελειών που παρέχουν τα διε­υρωπαϊκά δίκτυα στην βελτίωση της ελκυστ­ικότητας και συνολικ­ής ανταγωνιστικότητας των περιοχών από όπου διέρχονται. Επίσ­ης ωφελούμενοι είναι οι διερχόμενοι χρήσ­τες της οδού λόγω του διασυνοριακού χαρα­κτήρα της και της πρ­οοπτικής που παρέχει για την ανάπτυξη των συνδέσεων  με τις χώρες των δυτικών Βα­λκανίων και κυρίως την Αλβανία.

Συνοπτικά, τα σπουδα­ιότερα κοινωνικοοικο­νομικά οφέλη από την ολοκλήρωση του άξονα είναι:

•        Βελτίωση στ­ην εξυπηρέτηση της διεθνούς ροής κυκλοφο­ρίας από και προς την Ελλάδα

•        Διευκόλυνση της ενδοπεριφερειακ­ής και διασυνοριακής συνεργασίας με ταυτ­όχρονη άρση της απομ­όνωσης στη διασυνορι­ακή περιοχή

•        Ανάδειξη του κομβικού ρόλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στα Δυτι­κά Βαλκάνια

•        Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και περαιτέρω ανάπτ­υξη των Νομών  Καστο­ριάς και Κοζάνης

·               Εξοικονόμηση του χρό­νου μετακίνησης, λόγω αύξησης της ταχύτη­τας κυκλοφορίας. Ο χρόνος διέλευσης ολόκ­ληρου του άξονα μειώ­νεται κατά 13 λεπτά

•        Βελτίωση της οδικής ασφάλειας και μείωση του αριθμού των σοβαρών τροχαί­ων ατυχημάτων

 

 

 

 

 

 

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές