Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κορίνθου-Πατρών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κορίνθου-Πατρών

Στα πλαίσια ολοκλήρωσης του νέου αυτοκινητόδρομου και προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, αποφασίστηκε:

-Η τροποποίηση της υπ'αριθ.44Γ/2017 απόφασης περί προσωρινών ρυθμίσεων κυκλοφορίας στις εν θέματι Χ/Θ ως ακολούθως:

Α. Υφιστάμενη κατάσταση
Εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δυνάμει της υπ' αριθ. 44Γ-2017/07.03.2017 απόφασης και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

1. Εκτελούμενες εργασίες
α) Κατασκευή του νότιου (αριστερού) τμήματος της Κάτω Διάβασης ΚΔ-251, περί τη Χ.Θ.146+600 της Ν.Ε.Ο.

β) Κατασκευή του βόρειου (δεξιού) τμήματος της Κάτω Διάβασης ΚΔ-255, περί τη Χ.Θ. 146+950 της Ν.Ε.Ο. και ολοκλήρωση αυτής.

γ) Κατασκευή του βόρειου (δεξιού) τμήματος της Κάτω Διάβασης ΚΔ-256, περί τη Χ.Θ. 147+300 της Ν.Ε.Ο. και ολοκλήρωση αυτής.

δ) Κατασκευή του βόρειου (δεξιού) τμήματος της Κάτω Διάβασης ΚΔ-257, περί τη Χ.Θ. 147+600 της Ν.Ε.Ο. και ολοκλήρωση αυτής.

ε) Κατασκευή του βόρειου (δεξιού) τμήματος της γέφυρας Θολοπόταμου Β-258, περί τη Χ.Θ. 147+650 της Ν.Ε.Ο. και ολοκλήρωση αυτής.

ζ) Κατασκευή του βόρειου (δεξιού) τμήματος της Κάτω Διάβασης ΚΔ-262, περί τη Χ.Θ. 148+800 της Ν.Ε.Ο.

η) Κατασκευή του βόρειου (δεξιού) τμήματος της Κάτω Διάβασης ΚΔ-263, περί τη Χ.Θ. 149+000 της Ν.Ε.Ο.

θ) Κατασκευή του τοίχου G-238, μήκους 65 μέτρων, μεταξύ των Χ.Θ. 149+220 και 149+285 της Ν.Ε.Ο. στη νότια (αριστερή) πλευρά του αυτοκινητόδρομου.

ι) Κατασκευή των ακόλουθων τμημάτων του αυτοκινητόδρομου:
-Του νότιου (αριστερού) ημίσεως του βόρειου (δεξιού) κλάδου μεταξύ των Χ.Θ. 146+250 και 146+850
-Του βόρειου (δεξιού) ημίσεως του βόρειου (δεξιού) κλάδου μεταξύ των Χ.Θ. 146+850 και 147+750 .
-Του νότιου (αριστερού) ημίσεως του βόρειου (δεξιού) κλάδου μεταξύ των Χ.Θ. 147+750 και 148+250 .
-Του βόρειου (δεξιού) κλάδου του αυτοκινητόδρομου μεταξύ των Χ.Θ. 148+800 και 152+400 της Ν.Ε.Ο.

2. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
α) Η κυκλοφοριακή ρύθμιση έχει συνολικό μήκος 6.300 μέτρα και εκτείνεται μεταξύ των Χ.Θ. 146+250 και 152+550 της Ν.Ε.Ο.

β) Το ανατολικό άκρο της ρύθμισης εφάπτεται περί τη Χ.Θ. 146+250 της Ν.Ε.Ο. στις ρυθμίσεις της Απόφασης υπ' αριθ. 2501/10/717/158-μστ/22.02.2017 (ρυθμίσεις περιοχής Α/Κ
Δερβενίου-Μαύρα Λιθάρια-Κριός).

γ) Το δυτικό άκρο της ρύθμισης εφάπτεται περί τη Χ.Θ. 152+550 της Ν.Ε.Ο. στις ρυθμίσεις της Απόφασης της Απόφασης υπ' αριθ. 15Α-2017/02.03.2017 (ρυθμίσεις περιοχής ΣΕΑ Ακράτας).

δ) Εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατομές κυκλοφορίας:
-Η διατομή τύπου «σωλήνα», η οποία θα έχει συνολικό πλάτος 8,20 μέτρα, με μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,80 μέτρων ανά κατεύθυνση και ενδιάμεσο κενό πλάτους 0,60 μέτρων επί του οποίου θα τοποθετηθεί ελαφρύ μέσο οπτικής καθοδήγησης και διαχωρισμού (εύκαμπτοι οριοδείκτες).

-Η διατομή τύπου 1+2 λωρίδων, η οποία θα έχει συνολικό πλάτος 11,45 μέτρα, με μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 4,00 μέτρων στην κατεύθυνση Αθήνα-Πάτρα και δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,50 μέτρων η δεξιά και 3,35 μέτρων η αριστερή στην κατεύθυνση Πάτρα-Αθήνα, ενώ μεταξύ των 2 κατευθύνσεων θα υπάρχει ενδιάμεση ζώνη διαχωρισμού πλάτους 0,60 μέτρων στην οποία θα τοποθετηθεί ελαφρύ μέσο οπτικής καθοδήγησης και διαχωρισμού (εύκαμπτοι οριοδείκτες).

-Η διατομή επί της υφιστάμενης Ν.Ε.Ο. στο τμήμα αυτής το οποίο βρίσκεται παράλληλα με τις σήραγγες Ακράτας Τ-013Α και Τ-013Β, η οποία θα διαθέτει 1 λωρίδα πλάτους μεταξύ 3,80 μέτρων και 4,50 μέτρων και θα εξυπηρετεί μόνο την κατεύθυνση κυκλοφορίας Αθήνα-Πάτρα.

-Η διατομή του νέου νότιου (αριστερού) κλάδου του αυτοκινητόδρομου στην περιοχή των σηράγγων Ακράτας Τ-013Α και Τ-013Β. Λόγω του καθεστώτος «προσωρινής» λειτουργίας των σηράγγων, η κυκλοφορία της κατεύθυνσης Πάτρα-Αθήνα θα διεξάγεται σε μια λωρίδα πλάτους 5,00 μέτρων στην νότια (αριστερή) πλευρά του νέου νότιου (αριστερού) κλάδου. Η βόρεια (δεξιά) πλευρά του νέου νότιου (αριστερού) κλάδου θα παραμείνει αποκλεισμένη από την κυκλοφορία, ώστε να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή για λόγους συντήρησης.

Επίσης θα υπάρχει δυνατότητα εναλλαγής της κυκλοφορίας εντός των σηράγγων από την νότια (αριστερή) πλευρά στη βόρεια (δεξιά) πλευρά αυτών.

Οι περιοχές εφαρμογής των διατομών κυκλοφορίας 
Από Χ.Θ. Έως Χ.Θ. Αθήνα-Πάτρα Πάτρα-Αθήνα 146+250 148+250
1 λωρίδα 3,80-4,50 μέτρων επί βόρειας ή νότιας πλευράς υφιστάμενης ΝΕΟ
1 λωρίδα 5,00 μέτρων εντός σηράγγων Τ-013Α και Τ-013Β 148+250 149+550 Διατομή «σωλήνας» - 1 λωρίδα 3,80 μέτρων
Διατομή «σωλήνας» - 1 λωρίδα 3,80 μέτρων 149+550 152+550 Διατομή 11,45 μέτρων - 1 λωρίδα 4,00 μέτρων Διατομή 11,45 μέτρων - 2 λωρίδες 3,50 και 3,35 μέτρων

Β. Τροποποιήσεις
Οι τροποποιήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την εγκεκριμένη από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό του έργου, κυκλοφοριακή μελέτη, τα σχόλια και τις επισημάνεις αυτού, με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων (ΦΕΚ 946/09.07.2003) και με τα όσα αναφέρονται ακολούθως:

1. Εργασίες προς εκτέλεση
α) Ανακατασκευή της γέφυρας Β-252 του Κριού ποταμού η οποία έχει μήκος 123 μέτρα και βρίσκεται περί τη Χ.Θ. 146+500 της Ν.Ε.Ο.
2. Τροποποιήσεις στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
α) Η νέα συνολική κυκλοφοριακή ρύθμιση θα παραμείνει μεταξύ των Χ.Θ. 146+250 και 152+550 της Ν.Ε.Ο..

β) Για τις εργασίες κατασκευής της γέφυρας Β-252 του Κριού ποταμού, οι ήδη εφαρμοζόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Απόφασης υπ' αριθ. 44Γ-2017/07.03.2017 θα τροποποιηθούν μεταξύ των Χ.Θ. 146+350 και 146+800 της Ν.Ε.Ο. .
Ειδικότερα, μεταξύ των ανωτέρω Χ.Θ. θα γίνει ολικός αποκλεισμός της Ν.Ε.Ο. συμπεριλαμβανομένης της γέφυρας Β-252 και εκτροπή της κατεύθυνσης κυκλοφορίας Αθήνα-Πάτρα σε προσωρινό οδικό τμήμα το οποίο έχει κατασκευαστεί επί προσωρινού επιχώματος και επί προσωρινών τεχνικών νοτίως της Ν.Ε.Ο. και θα περιλαμβάνει 1 λωρίδα κυκλοφορίας ελάχιστου πλάτους 3,80 μέτρων.

γ) Επιπλέον, η Απόφαση υπ' αριθ. 44Γ-2017/07.03.2017 θα τροποποιηθεί μεταξύ των Χ.Θ. 146+800 και 148+000 της Ν.Ε.Ο., ώστε να ενσωματωθούν σε αυτήν οι ήδη εφαρμοζόμενες επί τω πεδίω τροποποιήσεις μικρής κλίμακας.

δ) Το ανατολικό άκρο της συνολικής ρύθμισης θα εφάπτεται περί τη Χ.Θ. 146+250 της Ν.Ε.Ο. στις ρυθμίσεις της Απόφασης σας υπ' αριθ. 2501/10/717/158-μστ/22.02.2017 (ρυθμίσεις περιοχής Α/Κ Δερβενίου-Μαύρα Λιθάρια-Κριός).

ε) Το δυτικό άκρο της συνολικής ρύθμισης θα εφάπτεται περί τη Χ.Θ. 152+550 της Ν.Ε.Ο. στις ρυθμίσεις της Απόφασης υπ' αριθ. 15Α-2017/02.03.2017 (ρυθμίσεις περιοχής ΣΕΑ Ακράτας).

ζ) Ο αποκλεισμός της κάθετης οδού της υπό ανακατασκευής Κάτω Διάβασης Κ-251 (περί τη Χ.Θ. 146+600 της Ν.Ε.Ο. ) και η εξυπηρέτηση της τοπικής κυκλοφορίας μέσω γειτονικών τεχνικών και οδών περιγράφεται στο σχέδιο υπ. κωδ. DRW/KP3/TAR/9023/3HA/G/30595A- της επισυναπτόμενης μελέτης.

η) Για τις περιοχές της εφαρμοζόμενης ρύθμισης στις οποίες θα ισχύουν οι τροποποιήσεις, τα μέσα σήμανσης και ασφάλισης, οι εργοταξιακές προσβάσεις και οι λοιποί περιορισμοί στην κυκλοφορία αναφέρονται στην επισυναπτόμενη εγκεκριμένη, από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό του έργου, κυκλοφοριακή μελέτη.

θ) Για τις περιοχές της ήδη εφαρμοζόμενης ρύθμισης οι οποίες δεν θα επηρεαστούν από τις τροποποιήσεις, θα ισχύουν τα όσα προβλέπονται στην Απόφαση υπ' αριθ. 44Γ-2017/07.03.2017.

Οι τροποποιήσεις θα είναι μόνιμου χαρακτήρα (εφαρμογή καθ' όλο το 24ώρο). Η διάρκεια ισχύος της νέας Αστυνομικής Απόφασης ορίζεται από την ημερομηνία έκδοσης αυτής και ανάρτησης της στο διαδίκτυο έως τις 31.03.2017.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι η υπευθυνότητα για την «προσωρινή» λειτουργία των νέων σηράγγων Ακράτας Τ-013Α και Τ-013Β και του νότιου κλάδου του αυτοκινητόδρομου έχει αναληφθεί από την Ολυμπία Λειτουργία Α.Ε. κατόπιν συμφωνίας με την Κοινοπραξία Άπιον Κλέος.

Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια των εργασιών υπό την επίβλεψη του Ανεξάρτητου Μηχανικού και την εποπτεία της ΕΥΔΕ ΚΕΣΠ ΠΕ & ΒΕ και της ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την ισχύουσα Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων και τα εγκεκριμένα Εγχειρίδια Λειτουργίας, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες κλπ. ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική του μέριμνα και ευθύνη η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας στην περιοχή των εκτελούμενων έργων.

Συμπληρωματικά γνωρίζεται ότι δύναται ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Αυτ/μων Κορινθίας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του να προτείνει τροποποίηση εφαρμογής διαφόρων εργασιών , ανάλογα με τις κρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, ή τον επικείμενο κυκλοφοριακό φόρτο.

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές