Χαλκιδική: Αποχετευτικά έργα στη Νέα Προποντίδα χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ

Χαλκιδική: Αποχετευτικά έργα στη Νέα Προποντίδα χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ

Στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», εντάσσεται με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης το έργο συλλογής, μεταφοράς λυμάτων Δ.Κ. Νέας Τριγλίας και Τ.Κ. Νέων Πλαγιών του Δήμου Νέας Προποντίδας (Β' Φάση). Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 8.316.387,65 ευρώ.

Πιο αναλυτικά η πράξη περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Περιλαμβάνεται η κατασκευή των ακόλουθων:
α) Πλήρης κατασκευή αγωγού αποχέτευσης από αγωγό PVC Φ200 συνολικού μήκους 4.848 μ.
β) Πλήρης κατασκευή αγωγού αποχέτευσης από αγωγό PVC Φ250 συνολικού μήκους 127 μ.
γ) Πλήρης κατασκευή αγωγού αποχέτευσης από αγωγό PVC Φ315 συνολικού μήκους 509 μ.
δ) Πλήρης κατασκευή αγωγού αποχέτευσης από αγωγό PVC Φ400 συνολικού μήκους 15,00 μ.
ε) Πλήρης κατασκευή φρεατίων του ανωτέρω δικτύου: τεμάχια 98
στ) Ασφαλτική αποκατάσταση όλων των δικτύων σε ασφαλτοστρωμένες οδούς επιφάνειας 15.930 μ2 (επιλέξιμο)
ζ) Οριζόντια διάτρηση για τη διέλευση αγωγού κάτω από την Ε.Ο. Νέων Μουδανιών-Θεσσαλονίκης μήκους 20,00 μ.
η) Διευθέτηση ρέματος ανάντι και κατάντι αγωγού μεταφοράς Φ500 στο σημείο του τεχνικού προστασίας του αγωγού

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Περιλαμβάνεται η κατασκευή των ακόλουθων:

α) Πλήρης κατασκευή αγωγού αποχέτευσης από αγωγό PVC Φ200 συνολικού μήκους 1.092 μ.
β) Πλήρης κατασκευή αγωγού αποχέτευσης από αγωγό PVC Φ250 συνολικού μήκους 130 μ.
γ) Πλήρης κατασκευή αγωγού αποχέτευσης από σωλήνες PE Φ250 συνολικού μήκους 1.989 μ.
δ) Πλήρης κατασκευή αγωγού αποχέτευσης από σωλήνες PΕ Φ315 συνολικού μήκους 1.593 μ.
ε) Πλήρης κατασκευή αγωγού αποχέτευσης από σωλήνες PVC Φ315 συνολικού μήκους 58 μ.
στ) Πλήρης κατασκευή φρεατίων επίσκεψης του ανωτέρω δικτύου: τεμάχια 30
ζ) Κατασκευή αντλιοστασίων Α2, Α3, Α4, VS-2 (σύνολο η/μ εργασιών και το υπολειπόμενο μέρος (92%) των οικοδομικών εργασιών)
η) Ασφαλτική αποκατάσταση όλων των δικτύων σε ασφαλτοστρωμένες οδούς επιφάνειας 6.808 μ2

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Περιλαμβάνεται η κατασκευή των ακόλουθων έργων:

α) Τα έργα ΠΜ και έργα ΗΜ της εγκατάστασης προεπεξεργασίας
β) Τα έργα ΠΜ και ΗΜ των έργων υποδοχής και επεξεργασίας βοθρολυμάτων
γ) Τα έργα ΗΜ και τα υπολειπόμενα έργα ΠΜ (σε ποσοστό 61%) της κύριας μονάδας επεξεργασίας λυμάτων
δ) Τα έργα ΠΜ και ΗΜ των έργων της τριτοβάθμιας επεξεργασίας
ε) Τα έργα ΠΜ και ΗΜ των έργων διάθεσης
στ) Τα έργα ΗΜ και τα υπολειπόμενα έργα ΠΜ (σε ποσοστό 79%) της μονάδας πάχυνσης-αφυδάτωσης
ζ) Τα έργα ΠΜ και ΗΜ του αντλιοστασίου στραγγιδίων
η) Τα έργα ΠΜ και ΗΜ του κτιρίου πυρόσβεσης
θ) Τα έργα ΗΜ και τα υπολειπόμενα έργα ΠΜ (σε ποσοστό 95%) του περιβάλλοντος χώρου-λοιπά έργα υποδομής
ι) Τα έργα ΠΜ και ΗΜ του κτιρίου διοίκησης 
κ) Τα έργα ΠΜ και ΗΜ του κτιρίου διανομής ενέργειας
λ) Δοκιμαστική λειτουργία του έργου

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Τη συνέχιση, από 1/1/2016, της επίβλεψη των εργασιών από προσωπικό της 10ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και πιθανές ανασκαπτικές εργασίες.

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δ. Ν. Προποντίδας κατά την υλοποίηση της πράξης.

ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Δαπάνες ηλεκτροδότησης των αντλιοστασίων και της ΕΕΛ.

Με την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ αναμένεται το επόμενο διάστημα και η δημοπράτησή του. Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης της πράξης είναι ο Δήμος Νέας Προποντίδας και χρονικός στόχος υλοποίησης της πράξης η 31/12/2020. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ένταξη της πράξης στο ΕΣΠΑ μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Ypodomes.com

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές