Θεσσαλία: Στο ΕΣΠΑ περιβαλλοντικά έργα ύψους 6 εκατ. ευρώ

Θεσσαλία: Στο ΕΣΠΑ περιβαλλοντικά έργα ύψους 6 εκατ. ευρώ

Στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» εντάσσεται, με απόφαση της Περιφέρειεας Θεσσαλίας, το έργο κατασκευής δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Αγιοκάμπου, Κάτω Σωτηρίτσας και Βελίκας της ΔΕ Μελίβοιας και ολοκλήρωση του δικτύου ακαθάρτων της ΔΚ Αγιάς του ομώνυμου Δήμου (Β' Φάση), με συνολικό προϋπολογισμό 6.081.0212,61 ευρώ.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αποτελεί την Β' Φάση της τμηματοποιημένης Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη». Κατά την Α΄ Φάση της Πράξης υλοποιήθηκε το υποέργο "Ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης του ΔΚ Αγιάς" καθώς και το μεγαλύτερο μέρος του υποέργου κατασκευής δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Αγιοκάμπου, Κάτω Σωτηρίτσας και Βελίκας της ΔΕ Μελίβοιας. Στην Β' Φάση της πράξης που αφορά στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και ανά υποέργο περιλαμβάνονται τα εξής:

Υποέργο 1

ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ, ΚΑΤΩ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΙΚΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ:
Περιλαμβάνεται η κατασκευή των υπολειπόμενων εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων μήκους 101,31 μ. και η κατασκευή εννέα (9) αντλιοστασίων με προσυγκράτηση στερεών εντός θαλάμων από HDPE με τα κτίρια ενέργειας, πλήρως αποπερατωμένων, έτοιμων προς λειτουργία.

Υποέργο 2

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ, ΚΑΤΩ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΙΚΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ:
Περιλαμβάνεται η κατασκευή της ΕΕΛ δυναμικότητας 11.385 ισοδύναμων κατοίκων (ι.κ.) στην 20ετία, σε ιδιόκτητο οικόπεδο της ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ. Το προτεινόμενο σύστημα είναι η μέθοδος της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό και τριτοβάθμια επεξεργασία. Η ΕΕΛ θα αποτελείται από τις επιμέρους μονάδες-εγκαταστάσεις και δομικές κατασκευές:
1. ΦΡΕΑΤΙΟ ΕIΣΟΔΟΥ-ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΧΑΡΩΣΗΣ-ΑΜΜΟΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΛΙΠΟΣΥΛΛΟΓΗΣ-BY PASS
2. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ-ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
3. ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
4. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ
5. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΙΛΥΟΣ
6. ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ
7. ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
8. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΞΟΔΟΥ
9. ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ & ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ-Α/Σ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ
10. ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Η/Ζ-Μ/Ζ)
11. ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΘΗΚΗ–ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SKADA)–ΠΙΝΑΚΕΣ
13. ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ-ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
14. ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ)
15. ΑΝΑΧΩΜΑ
Επίσης, περιλαμβάνεται εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία των έργων από τον Ανάδοχο.

Υποέργο 3

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ:
Περιλαμβάνει:
- Υποστήριξη της υπηρεσίας κατά τη διαγωνιστική διαδικασία και υποβοήθηση σε όλα τα στάδια μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.
- Έλεγχο των μελετών εφαρμογής με βάση την μελέτη προσφοράς (για την Μ/Κ), τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την εργολαβική σύμβαση, την απόφαση χρηματοδότησης και τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής.
- Παρακολούθηση της ποιότητας εκτέλεσης και καθορισμό των κριτηρίων και της μεθοδολογίας για τον ποιοτικό έλεγχο, περιλαμβανόμενης της επιθεώρησης του αναγκαίου υλικού για την ορθή εκτέλεση των υποέργων.
- Υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσίας για τους ελέγχους των αναδόχων των εργολαβιών σε ότι αφορά την εφαρμογή των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής.
- Υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσίας για τους ελέγχους των αναδόχων των εργολαβιών σε ότι αφορά την εφαρμογή των Περιβαλλοντικών Όρων.
- Υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσίας κατά τη διαπραγμάτευση της με τον ανάδοχο για την εξεύρεση κατάλληλων λύσεων σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης σε περίπτωση που ανακύψουν προβλήματα
- Υποβοήθηση της Υπηρεσίας στους ελέγχους των επιμετρητικών στοιχείων και των πιστοποιήσεων των εργολαβιών.
- Έλεγχο επίτευξης των εγγυημένων αποδόσεων του έργου.
- Παρακολούθηση και παροχή συμβουλών στον Εργοδότη κατά την φάση των δοκιμασιών των υποέργων.
- Υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσίας στη διαδικασία παραλαβής και τον έλεγχο των λογαριασμών και τιμολογίων.

Με την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ αναμένεται το επόμενο διάστημα και η δημοπράτησή του. Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης της πράξης είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενώ χρονικός στόχος για την υλοποίησή της ορίστηκε για τις 17/03/2019. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ένταξη της πράξης στο ΕΣΠΑ πατήστε εδώ.

 

Ypodomes.com

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές