Αλλαγές στην φορολόγηση ακινήτων που ενοικιάζονται μέσω Airbnb

Αλλαγές στην φορολόγηση ακινήτων που ενοικιάζονται μέσω Airbnb

Από 15% μέχρι και 45% διαμορφώνεται η φορολογική επιβάρυνση για όσους ενοικιάζουν το σπίτι τους μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Airbnb από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά. Επιπλέον τίθενται συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ενώ για όσους δεν τηρούν τις σχετικές διατάξεις προβλέπονται πρόστιμα 5.000 ευρώ.

Με βάση το νέο φορολογικό πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού, το κράτος αναμένεται να εισπράττει 49 εκατομμύρια ευρώ/έτος. Το νέο πλαίσιο προβλέπει συγκεκριμένα τα εξής:

Το εισόδημα που αποκτάται από φυσικά πρόσωπα από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων της οικονομίας διαμοιρασμού, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 111 του, 4446/2016, όπως ισχύει, θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία εφόσος τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρις την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων.Στην περίπτωση που παρέχονται οποεισδήποτε άλλες υπηρεσίες , το εισόδημα αυτό λογίζεται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα του αρθρου 21 του ν. 4172-2013.

 

Πηγή: voria.gr 

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές