Σε δημοπράτηση η κατασκευή του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Χαλανδρίου

Σε δημοπράτηση η κατασκευή του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Χαλανδρίου

Σε δημοπράτηση είναι η κατασκευή για το νέο Δημαρχιακό Μέγαρο Χαλανδρίου. Το κόστος ανέρχεται σε 20,5εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 16,53εκατ.ευρώ). Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Χαλανδρίου. Η σύμβαση αφορά στην πλήρη κατασκευή και αποπεράτωση του έργου, με τίτλο: «Νέο κτίριο Δημαρχείου Χαλανδρίου, με θέατρο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ισόγειο Κ.Υ.Ε. σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

Η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί στις 5 Φεβρουαρίου και η αποσφράγιση των προσφορών στις 8 Φεβρουαρίου 2019. Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε σε 36 μήνες και εφόσον τα έργα ξεκινήσουν μέχρι το ερχόμενο Φθινόπωρο τότε το έργο θα μπορέσει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2022.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), όπου έχει ενταχθεί με τη με αρ. πρ. 124269/ 20.11.2018 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, με ΑΔΑ: Ω2ΜΜ465ΧΙ8-ΔΕΟ, με κωδικό 2018ΕΠ08500019.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Πλήρης κατασκευή και αποπεράτωση του έργου με τίτλο: «Νέο κτίριο Δημαρχείου Χαλανδρίου, με θέατρο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ισόγειο Κ.Υ.Ε. (café, αναψυκτήριο), υπόγειους χώρους στάθμευσης και υπόγειο χώρο Υ/Σ Δ.Ε.Η.», προϋπολογισμού 20 500 000,00 EUR, με ΦΠΑ.

Οι εργασίες είναι κατηγορίας:

— οικοδομικών,

— ηλεκτρομηχανολογικών,

— ενώ κάποιες περιορισμένες εργασίες πρασίνου (προϋπ. <10 % συνόλου), ενσωματώνονται στην κατηγορία Οικ.

Δαπάνη εργασιών: 12 274 923,58 EUR.

Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 2 209 486,24 EUR.

Απρόβλεπτα (ποσοστού 9 % επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 1 303 596,88 EUR, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3. (α) του ν. 4412/2016.

Δαπάνη προμηθειών: 276 908,50 EUR.

Απολογιστικές εργασίες (κατ' αποκοπήν - χωρίς έκπτωση, χωρίς ΓΕ και ΟΕ): 455 000,00 EUR.

Στο ανωτέρω ποσό, προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές, ποσού 14 606,28 EUR, σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές