Αττική: Σε δημοπράτηση η Διευθέτηση του Ρέματος Ερασίνου με 48,6εκατ.ευρώ

Αττική: Σε δημοπράτηση η Διευθέτηση του Ρέματος Ερασίνου με 48,6εκατ.ευρώ

Σε δημοπράτηση είναι το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο της Διευθέτησης του ρέματος Ερασίνου στην Ανατολική Αττική. Το κόστος ειναι 48,69εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 39,27εκατ.ευρώ) και Φορέας Υλοποίησης του έργου το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών- Γ.Γ.Υ. - Γ.Δ.Υ.Κ.Υ. - Δ.Α.Ε.Ε. Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων.

Το έργο αφορά στη διευθέτηση του ρέματος Ερασίνου· αποτελεί ένα ουσιαστικό έργο υποδομής για την ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων, διότι αποτελεί τον βασικό αποδεκτή όμβριων λεκάνης απορροής, έκτασης 204 km2, του κεντρικού τμήματος Ανατολικής Αττικής, που εκτείνεται νότια του Διεθνούς Αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος, ανατολικά του ορεινού όγκου του Υμηττού και μέχρι την παραλία του Ευβοϊκού.

Η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί στις 11 Δεκεμβρίου και η αποσφράγιση των προσφορών στις 17 Δεκεμβρίου 2018. Η διάρκεια των έργων ορίστηκε σε 30 μήνες και αν οι εργασίες ξεκινήσουν το ερχόμενο καλοκαίρι τότε το έργο θα μπορέσει να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2022. Σύμφωνα με την προκήρυξη το έργο μπορεί να παραταθεί. Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το ΠΔΕ.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Στο έργο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα κύρια έργα:

α) φράγμα ανάσχεσης πλημμυρών:

Χωμάτινο, με κυρίως σώμα φράγματος από ομοιογενές εδαφικό υλικό, ύψους περίπου 19,50 μ., μήκους στέψης 290,00 μ., πλάτους στέψης 10,00 μ., με κλίση 1:3 (κατ:ορζ) ανάντη και 1:2 και 1:2,5 κατάντη, υψόμετρο στέψης +63,25.

— υπερχειλιστής ασφαλείας μετωπικός, πτυχοειδής (τύπου λαβύρινθου), με υψόμετρο στέψης +62,00 μ., μήκος υπερχείλισης 486,60 μ. και μήκος μετώπου 125,00 μ.. Κατάντη διώρυγα συλλογής πλευρική, μήκους 375,00 μ., ορθογωνικής διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα,

— έργο διόδευσης πλημμύρας φράγματος: Οχετός 2 ανοιγμάτων πεταλοειδούς διατομής ονομαστικής διαμέτρου D=3,50 μ. και μήκος 104,00 μ.. Λεκάνη καταστροφής ενέργειας ορθογωνικής διατομής, μήκους 40,00 μ. και πλάτους 16,00 μ. Στο κατάντη άκρο στένωση σε πλάτος 8,00 μ.,

— ανάντη φράγμα στην επαρχιακή οδό Μαρκοπούλου - Αρτέμιδας, με υψόμετρο στέψης +65,00, πλάτος στέψης 12,00 μ., υλικά και κλίσεις πρανών ίδια με το φράγμα,

— υπερχειλιστής ασφαλείας, ανάντη φράγματος: μετωπικός ευρείας τραπεζοειδούς διατομής πλάτους πυθμένα 130,00 μ., κλίση πρανών, ίση με την εκατέρωθεν κατά μήκος κλίση του δρόμου και με στάθμη υπερχείλισης +63,50,

— έργο διόδευσης πλημμύρας ανάντη φράγματος: Οχετός 6 ανοιγμάτων πεταλοειδούς διατομής ονομαστικής διαμέτρου D=3,50 μ. μήκους 52,00 μ.·

β) έργα διευθέτησης ρ. Ερασίνου κατάντη του φράγματος ανάσχεσης:

— διατομή: ανοικτή τραπεζοειδής επενδεδυμένη με λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια σε μήκος 5,75 χλμ. περίπου,

— 4 τεχνικά (Τ1, Τ3, Τ4 και Τ5) γεφύρωσης της διευθέτησης.

Στο έργο περιλαμβάνονται και τα εξής τμήματα:

Β1) Έργα διευθέτησης κατάντη τμήματος ρ. Αγ. Γεωργίου:

— διατομή: ανοικτή τραπεζοειδής επενδεδυμένη με στρωμνές σε μήκος 824 μ,

— 1 τεχνικό γεφύρωσης - Τ13 / 3x(5,50x3,50).

Β2) Έργα διευθέτησης κατάντη τμήματος ρ. Κοιλάδας των Βασιλέων:

— διατομή: ανοικτή τραπεζοειδής επενδεδυμένη με λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια σε μήκος 460,00 μ,

— 2 τεχνικά γεφύρωσης (V1 & V2) / (διαστάσεων 5,00x2,50 μ).

Β3) Έργα διευθέτησης κατάντη τμήματος ρ. Μαρκοπούλου:

— διατομή: ανοικτή τραπεζοειδής επενδεδυμένη με λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια σε μήκος 150,00 μ·

γ) έργα διευθέτησης ρ. Ερασίνου ανάντη του φράγματος ανάσχεσης:

— έργο κεφαλής, μήκους 112,50 μ., με ορθογώνια διατομή σταδιακά μειούμενου πλάτους από 25,00 σε 10,00 μ. και λεκάνη καταστροφής ενέργειας, μήκους 45,00 μ., με μεταβλητό ύψος και πλάτος,

— διατομή: με βαθμιδωτά συρματοκιβώτια στις όχθες και πλευρική επένδυση πυθμένα, σε συνολικό μήκος 2.833,00 μ.,

— 2 γέφυρες διέλευσης κάτω από δρόμους (TA1 και TA2), 3 ανοιγμάτων (διαστάσεων (2x4,50+6,50) x 5,80 μ.

Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές