Στο ΕΣΠΑ με 5,5 εκατ. ευρώ η Β' Φάση του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη

Στο ΕΣΠΑ με 5,5 εκατ. ευρώ η Β' Φάση του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη

Στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» εντάσσεται, με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το έργο «Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α) Βορειοδυτικού Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης (Β∆ ΠΣΘ) - Φάση Β'» , με συνολικό προϋπολογισμό 5.509.592,32 ευρώ.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει περιλαµβάνει την κατασκευή και λειτουργία Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ), ο οποίος πρόκειται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των ΟΤΑ του Βορειοδυτικού Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης (Β∆ ΠΣΘ): Αγ. Παύλος, Αµπελόκηποι, Κορδελιό, Εύοσµος, Μενεµένη, Νεάπολη, Πολίχνη, Σταυρούπολη, Συκιές, Τριανδρία, Εχέδωρος, Ωραιόκαστρο, Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη (60%).

Η θέση εγκατάστασης του σταθµού µεταφόρτωσης απορριµµάτων (ΣΜΑ), βρίσκεται εντός των ορίων της κοινότητας Ευκαρπίας σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Σ.ΟΤΑ.Ν.Θ., έκτασης 100 στρ. Τα απορρίµµατα των ΟΤΑ θα µεταφορτώνονται στις εγκαταστάσεις του ΣΜΑ και θα οδηγούνται προς τελική διάθεση στον υφιστάµενο ΧΥΤΑ Β∆ Τοµέα Ν. Θεσσαλονίκης (Μαυροράχης). Ο προβλεπόµενος ΣΜΑ, θα έχει µέση δυναµικότητα 1.100 tn/ηµέρα και θα λειτουργεί σε 3 βάρδιες ανά ηµέρα.

Για τη λειτουργία της εγκατάστασης, προβλέπεται η διαµόρφωση δύο επιπέδων και η εγκατάσταση πάγιου εξοπλισµού µεταφόρτωσης που θα περιλαµβάνει σταθερές πρέσες συµπίεσης των απορριµµάτων. Τα συµπιεσµένα απορρίµµατα θα οδηγούνται µέσω κατάλληλης σύνδεσης σε κοντέηνερ τα οποία κατόπιν θα παραλαµβάνονται από ειδικό όχηµα µεταφοράς. Στο πρώτο και υψηλότερο επίπεδο θα σταθµεύουν προς εκφόρτωση τα εισερχόµενα απορριµµατοφόρα ενώ στο δεύτερο και χαµηλότερο επίπεδο θα βρίσκονται τα προς πλήρωση containers.

Το έργο θα λειτουργεί πλήρως αυτοµατοποιηµένα και η εκφόρτωση και συµπίεση των απορριµµάτων θα γίνεται εντός κλειστού και αποσµούµενου κτιρίου. Για την οµαλή λειτουργία του έργου προβλέπονται και έργα υποδοµής: µονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, τροφοδοσία καυσίµων, συνεργείο, πλυντήριο, κτίριο διοίκησης, σύστηµα πυρόσβεσης, περίφραξη, κ.λπ.

Επίσης προβλέπονται και βελτιώσεις στην εξωτερική οδό πρόσβασης για την απρόσκοπτη κίνηση των οχηµάτων. Η Β' Φάση της Πράξης αφορά στην ολοκλήρωση των εργασιών του 1ου Υποέργου, την αποπληρωµή του 2ου Υποέργου και το σύνολο του 3ου Υποέργου. Η σύµβαση κατασκευής του 1ου Υποέργου υπογράφηκε την 21/10/2010 και έγινε η εγκατάσταση του αναδόχου. Για την ολοκλήρωση του υποέργου υπογράφηκε την 19/11/2015 η 1η Συµπληρωµατική Σύµβαση Εργασιών ποσού 51.560,55 χωρίς ΦΠΑ η οποία δεν είναι επιλέξιµη για συγχρηµατοδότηση και καλύπτεται από πόρους του ∆ικαιούχου.

Επί πλέον από την συµβατική δαπάνη ποσό 484.167,15 χωρίς ΦΠΑ αφορά βελτίωση της µελέτης, δεν είναι επιλέξιµη για συγχρηµατοδότηση και καλύπτεται από πόρους του ∆ικαιούχου. Το Yποέργο υλοποιείται κανονικά εντός του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης. Η σύµβαση κατασκευής του 3ου Υποέργου υπογράφηκε την 16/9/2015 και έγινε η εγκατάσταση του αναδόχου. Το υποέργο υλοποιείται κανονικά εντός του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης.

Το Yποέργο 1 στην Β' Φάση περιλαµβάνει, ως προς το Φυσικό Αντικείµενο το σύνολο των εργασιών που πρόκειται να υλοποιηθούν ώστε το έργο να καταστεί ολοκληρωµένο και λειτουργικό και θα αποτυπωθούν από τον 12ο Λογαριασµό της σύµβασης ως πέρας της σύµβασης και προς το Οικονοµικό Αντικείµενο την αποπληρωµή από τον 12ο Λογαριασµό ως το πέρας της σύµβασης συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης που αντιστοιχεί στην πιστοποίηση και πληρωµή υλικών επιτόπου σύµφωνα µε τον 11ο Λογαριασµό της σύµβασης.

Το Yποέργο 2 στην Β' Φάση περιλαµβάνει ως προς το Οικονοµικό Αντικείµενο την αποπληρωµή της απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου προµηθειών 190.263,42 ευρώ. Το υποέργο 3 στην Β' Φάση περιλαµβάνει, ως προς το Φυσικό Αντικείµενο το σύνολο των εργασιών της σύµβασης, ήτοι γενικές εκσκαφές, βραχωδών εδαφών, περιλαµβανοµένων γρανιτικών και κροκαλοπαγών, ανεξαρτήτως βάθους, ύψους και κλίσεως πρανών, για την συµπλήρωση του υπάρχοντος και σε εξέλιξη 1ου έργου, καθώς και θεµελίων τεχνικών ή κτιριακών έργων µε ελεγχόµενη χρήση εκρηκτικών και ως προς το Οικονοµικό Αντικείµενο την αποπληρωµή του συνόλου της σύµβασης.

Με την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ αναμένεται το επόμενο διάστημα και η δημοπράτησή του. Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης της πράξης είναι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας ενώ χρονικός στόχος για την υλοποίησή της ορίστηκε για τις 30/6/2019. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ένταξη της πράξης στο ΕΣΠΑ πατήστε εδώ.

 

ypodomes.com

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές