Σε δημοπράτηση αποχετευτικό έργο στην Πάργα

Σε δημοπράτηση αποχετευτικό έργο στην Πάργα

Σε δημοπράτηση είναι σημαντικό αποχετευτικό έργο στην Θεσπρωτία. Συγκεκριμένα δημοπρατείται η κατασκευή αποχετευτικών αγωγών (δίκτυα συλλογής και μεταφοράς) και αντλιοστάσιων λυμάτων στα όρια του Δήμου Πάργας. Φορέας Υλοποίησης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου.

Η δημοπράτηση του έργου είναι στις 16 Μάη 2017. Το κόστος του έργου είναι 2.514.720 ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 2.028.000 ευρώ). Η διάρκεια των έργων είναι 30 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Αν το έργο ξεκινήσει στα τέλη του έτους θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2020.

Ως κύριος τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζονται οι κεντρικές αρτηρίες Αεροπόρου Γιανναρέλλη και Βουρνάζων, καθώς και οι συμβάλλουσες σ΄ αυτές πάροδοι στον κεντρικό ιστό της πόλης Μυτιλήνης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2014-2020, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020».


ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου, αποτελούν τα έργα συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων των οικισμών Λούτσας και Παραλίας Λούτσας προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) τ. Δήμου Ζαλόγγου.

Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονται:
-η εκπόνηση κάθε είδους συμπληρωματικών μελετών και ερευνών, σύμφωνα με τους όρους της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).

-την κατασκευή του συνόλου των έργων Πολιτικού Μηχανικού,
την προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχνική Μελέτη.

-το συνολικό μήκος των αγωγών ακαθάρτων βαρύτητας, οι οποίοι θα κατασκευασθούν από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας δομημένου τοιχώματος, ανέρχεται σε 7.444 m, ενώ τα φρεάτια επίσκεψης ανέρχονται σε 233 τεμάχια.

Οι καταθλιπτικοί αγωγοί θα κατασκευασθούν από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΠΕ 3ης γενιάς ονομαστικής πίεσης 10 atm και θα έχουν μήκος 2.830 m.

Στο αντικείμενο του έργου προβλέπεται η κατασκευή 400 αναμονών για τις ιδιωτικές συνδέσεις ακαθάρτων.
Για την κάλυψη των αναγκών του οικισμού προβλέπεται η κατασκευή τεσσάρων αντλιοστασίων ακαθάρτων (ΑΛ1, ΑΛ2, ΑΒ1 και ΑΒ2).

ypodomes.com

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές