Σε δημοπράτηση ο Βιολογικός Καθαρισμός της Νάουσας

Σε δημοπράτηση ο Βιολογικός Καθαρισμός της Νάουσας

Σε δημοπράτηση είναι το έργο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός Καθαρισμός) των πεδινών οικισμών του διευρυμένου Δήμου Νάουσας. Το κόστος του έργου είναι 4,05εκα.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 3,26εκατ.ευρώ).

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νάουσας. Η δημοπράτηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιανουαρίου 2019 και η αποσφράγιση θα γίνει στις 18 του ίδιου μήνα. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του ΠΔΕ.

Η διάρκεια των έργων ορίστηκε σε 24 μήνες πράγμα που σημαίνει πως αν τα έργα ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2019, τότε χωρίς να συνυπολογίζουμε τυχόν καθυστερήσεις θα ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

Ο Βιολογικός θα κατασκευαστεί σε αγρόκτημα στην περιοχή Χαρίεσσα της Δ.Ε. Ανθεμίων του Δήμου Νάουσας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αφορά στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων των πεδινών οικισμών του Δήμου Νάουσας, δυναμικότητας 9.273 ισοδύναμων κατοίκων (θέρος 20ετίας). Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

— την εκπόνηση της οριστικής μελέτης, της μελέτης εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης, και έρευνας,

— την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού,

— την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,

— τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης, και

— τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον Ανάδοχο, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Εκτός των παραπάνω, στην εργολαβία περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

— η κατασκευή οδοποιίας πρόσβασης στην Ε.Ε.Λ.,

— η κατασκευή των αγωγών διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων στην τάφρο Τ66,

— η αδειοδότηση της διέλευσης των αγωγών διάθεσης από το ανάχωμα της τάφρου Τ66, όπως αναλυτικά ορίζεται στη συγγραφή υποχρεώσεων (σύμφωνα με την τελική λύση του Αναδόχου),

— η αδειοδότηση της Ε.Ε.Λ. (οικοδομική άδεια, άδεια εγκατάστασης, άδεια λειτουργίας, φάκελος συμμόρφωσης Α.Ε.Π.Ο. με τον τελικό σχεδιασμό) των έργων, όπως αναλυτικά ορίζεται στη συγγραφή υποχρεώσεων (σύμφωνα με την τελική λύση του Αναδόχου).

Επίσης, στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια, και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία, για την ολοκληρωμένη κατασκευή και την άρτια και αποδοτική λειτουργία του έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά, στα τεύχη δημοπράτησης.

Ο Ανάδοχος θα έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη, για την επίτευξη των απαιτούμενων αποδόσεων επεξεργασίας, όσον αφορά στις τελικές εκροές και την επεξεργασμένη ιλύ, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα όσα καθορίζονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου και στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές