Λάρισα: Σε δημοπράτηση ο Βιολογικός Καθαρισμός της Γιαννούλης

Λάρισα: Σε δημοπράτηση ο Βιολογικός Καθαρισμός της Γιαννούλης

Σε δημοπράτηση είναι το έργο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός Καθαρισμός) Γιαννούλης, στη Λάρισα. Το κόστος του έργου είναι 2,03εκα.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 1,64εκατ.ευρώ).

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας. Η δημοπράτηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιανουαρίου 2019 και η αποσφράγιση θα γίνει στις 21 του ίδιου μήνα. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα από το Ε.Π.: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020

Η διάρκεια των έργων ορίστηκε σε 18 μήνες πράγμα που σημαίνει πως αν τα έργα ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2019, τότε χωρίς να συνυπολογίζουμε τυχόν καθυστερήσεις θα ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Ο Βιολογικός θα κατασκευαστεί στην περιοχή της Γιαννούλης

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τα έργα αναβάθμισης - επέκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Γιάννουλης, που προβλέπονται για την εξυπηρέτηση του πληθυσμού της 20ετίας (14.659 κατ), αποτελούνται, συνοπτικά, από τα κάτωθι επιμέρους τμήματα:

1) έργα εισόδου, όπου περιλαμβάνονται:

— η κατασκευή νέου φρεατίου εισόδου,

— η τοποθέτηση compact μονάδας εσχάρωσης - εξάμμωσης - λιποσυλλογής, προς αντικατάσταση της υφιστάμενης μονάδας προεπεξεργασίας,

— η τοποθέτηση ηλεκτρομαγνητικών μετρητών παροχής επί των αγωγών προσαγωγής των λυμάτων στην Ε.Ε.Λ.·

2) μονάδα βιολογικής επεξεργασίας, όπου περιλαμβάνονται:

— η απαιτούμενη, για τη λειτουργία, συντήρηση του υφιστάμενου φρεατίου μερισμού Ι.,

— η κατασκευή τρίτης δεξαμενής βιολογικής αποφωσφόρωσης,

— η κατασκευή τρίτης γραμμής απονιτροποίησης - αερισμού, με το αντίστοιχο αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας μεικτού υγρού·

3) τελική καθίζηση, όπου περιλαμβάνονται:

— η απαιτούμενη, για τη λειτουργία, συντήρηση του υφιστάμενου φρεατίου μερισμού ΙΙ.,

— η κατασκευή τρίτης δεξαμενής καθίζησης,

— η κατασκευή νέου διακριτού αντλιοστασίου ανακυκλοφορίας - απόρριψης περίσσειας ιλύος (αφορά στην τρίτη γραμμή βιολογικής επεξεργασίας)·

4) έργα επεξεργασίας ιλύος, όπου περιλαμβάνονται:

— η απαιτούμενη, για τη λειτουργία, συντήρηση του υφιστάμενου κυκλικού παχυντή,

— η κατασκευή νέου αντλιοστασίου τροφοδοσίας παχυμένης λάσπης,

— η τοποθέτηση κοχλιόπρεσσας, προς αντικατάσταση της υφιστάμενης ταινιοφιλτρόπρεσσας, μετά του παρελκόμενου εξοπλισμού (διάταξη κροκίδωσης λάσπης - δ/τος πολυηλεκτρολύτη, αντλίες δ/τος πολυηλεκτρολύτη, συγκρότημα παρασκευής δ/τος πολυηλεκτρολύτη, κοχλιομεταφορέα αφυδατωμένης λάσπης),

— η αντικατάσταση των αντλιών στραγγιδίων·

5) απολύμανση - διάθεση καθαρών, όπου περιλαμβάνονται:

— η επέκταση της δεξαμενής χλωρίωσης, μετά του παρελκόμενου εξοπλισμού (δοσομετρικές αντλίες, δοχεία αποθήκευσης απολυμαντικού μέσου),

— η κατασκευή φρεατίου αποχλωρίωσης, μετά του παρελκόμενου εξοπλισμού (δοσομετρικές αντλίες, δοχεία αποθήκευσης αποχλωριωτικού μέσου, αναμίκτης φρεατίου),

— η τοποθέτηση ηλεκτρομαγνητικού μετρητή παροχής, επί του αγωγού τροφοδοσίας της μονάδας απολύμανσης, σε φρεάτιο εδάφους·

6) μονάδα βιομηχανικού νερού, όπου περιλαμβάνονται:

— η εγκατάσταση μονάδας διύλισης, μετά του παρελκόμενου εξοπλισμού (αντλίες τροφοδοσίας, διστρωματικό φίλτρο πίεσης, αντλίες έκπλυσης, διάταξη απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία – UV),

— η κατασκευή δεξαμενής και δικτύου βιομηχανικού νερού·

7) κτιριακά έργα, όπου περιλαμβάνονται

— η κατασκευή κτιρίου ενέργειας - φυσητήρων, όπου θα στεγαστούν ο νέος γενικός πίνακας χαμηλής τάσης, το Η/Ζ και οι φυσητήρες της τρίτης γραμμής βιολογικής επεξεργασίας,

— η κατασκευή κτιρίου βιομηχανικού νερού, για τη στέγαση του αντίστοιχου εξοπλισμού,

— η συντήρηση και αποκατάσταση, π.χ.: επιχρισμάτων, θυρών κ.λπ., των λοιπών υφιστάμενων κτιρίων·

8) σύστημα αυτοματισμών και ελέγχου, το οποίο θα καλύπτει το σύνολο της Ε.Ε.Λ. (υφιστάμενες και νέες εγκαταστάσεις)·

9) λοιπά έργα και έργα υποδομής, ήτοι:

— αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου,

— αποκατάσταση εσωτερικού δικτύου οδοποιίας - αποχέτευσης ομβρίων,

— αποκατάσταση - επέκταση βοηθητικών δικτύων (αποχέτευσης, ύδρευσης, βιομηχανικού νερού, στραγγιδίων, πυρόσβεσης),

— αποκατάσταση - επέκταση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση Η/Ζ και γενικού πίνακα χαμηλής τάσης),

— αποκατάσταση - επέκταση τηλεφωνικού δικτύου,

— αλεξικέραυνα - θεμελιακή γείωση.

Επίσης, στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια, και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία, για την ολοκληρωμένη κατασκευή και άρτια, και αποδοτική λειτουργία του έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά, στα τεύχη δημοπράτησης.

ypodomes.com

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές