Σύμβαση Υπ.Υποδομών-ΙΝΤΕΡΚΑΤ για το παράπλευρο δίκτυο ΠΑΘΕ στον Άγιο Κωνσταντίνο

Σύμβαση Υπ.Υποδομών-ΙΝΤΕΡΚΑΤ για το παράπλευρο δίκτυο ΠΑΘΕ στον Άγιο Κωνσταντίνο

Σε σύμβαση προχώρησε το Υπουργείο Υποδομών με την εταιρεία Αφοι Παπαϊωάννου "ΙΝΤΕΡΚΑΤ" για το έργο του Παράπλευρου Δικτύου Αυτοκινητόδρoμου ΠΑΘΕ — Ανακατασκευή Παραλιακής Οδού Αγ. Κωνσταντίνου (Ν.Ε.Ο. 1).

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ. Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2017. Συνολικά υποβλήθηκαν 32 προσφορές και χαμηλότερη ήταν εκείνη της ΙΝΤΕΡΚΑΤ με ποσό 3.869.447,29 ευρώ.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αποτελούν τα έργα κατασκευής για την ανακατασκευή της παραλιακής οδού Αγ. Κωνσταντίνου (Ν.Ε.Ο.1) από Ι.Κ. με οδό της Κ.Δ. 45 έως Ι.Κ. με κλάδο 1 Α.Κ. Λατομείου, η σήμανση και ο ηλεκτροφωτισμός του Ι.Κ. Λογγού και η επαναδιαμόρφωση του Ι.Κ. εισόδου Καμμένων Βούρλων, σύμφωνα με μελέτες που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.

Περιλαμβάνεται η εκτέλεση εργασιών, όπως χωματουργικές εργασίες, κατασκευή των υπολειπομένων τεχνικών έργων (οχετών, τοίχων, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων κλπ), εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης (οριζόντιας και κατακόρυφης), ασφάλισης, ηλεκτροφωτισμού, αποχέτευσης και αποστράγγισης, καθαρισμός, εργασίες φύτευσης-άρδευσης καθώς και σύνταξη μελετών λιμενικών έργων και συνοδών μελετών.

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές