Σε αμφισβήτηση τίθεται το έργο Ελευσίνα-Υλίκη, έρχεται νέο πρόγραμμα κατασκευής υποδομών

Σε αμφισβήτηση τίθεται το έργο Ελευσίνα-Υλίκη, έρχεται νέο πρόγραμμα κατασκευής υποδομών

Έρχονται εξελίξεις

Η νέα αναμενόμενη αναβολή της εκκίνησης της δημοπράτησης του έργου με παραχώρηση Ελευσίνα-Θήβα-Υλίκη, ένα από τα νέα μεγάλα έργα της χώρας,  δεν είναι η μεγάλη είδηση της ημέρας.

Η μεγάλη είδηση είναι στο σκεπτικό της απόφασης που έχει την υπογραφή του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΟΙΚΥΝΑΤ) Γιώργου Σταθάκη, για την μετάθεση τους, όπου αυτολεξεί λέει τα παρακάτω:

1. Κρίνεται σκό̟πιµη η ε̟παναξιολόγηση και ιεράρχηση της κατασκευής του έργου και των χαρακτηριστικών του υ̟πό το ̟πρίσµα της νέας οικονοµικής κατάστασης και των υ̟πό διαµόρφωση ̟προγραµµάτων κατασκευής υ̟ποδοµών

2. Περαιτέρω κρίνεται σκό̟πιµη και η διερεύνηση εναλλακτικών συστηµάτων και µεθόδων δηµο̟πράτησης της κατασκευής και λειτουργίας του έργου µε στόχο τη βελτιστο̟ποίηση του οφέλους του ∆ηµοσίου συµφέροντος.

3. Σύµφωνα µε το άρθρο 6.1 της Προκήρυξης «Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να τρο̟πο̟ποιήσει τα χρονοδιαγράµµατα ο̟ποιασδή̟ποτε Φάσης του ∆ιαγωνισµού κατά την α̟πόλυτη κρίση της, χωρίς να φέρει ο̟ποιαδή̟ποτε ευθύνη έναντι των Ενδιαφεροµένων, των Υ̟ποψηφίων, των Προε̟πιλεγέντων, των ∆ιαγωνιζοµένων ή / και τρίτων…».

Οι παραπάνω λόγοι είναι πλεόν η επίσημη αλλαγή πλεύσης στον τομέα των μεγάλων έργων καθώς τίθεται εν αμφιβόλω η δημοπράτηση του στο μέλλον (άσχετα αν σε αυτή τη χρονική στιγμή πήρε παράταση).

Σε πρώτη φάση όπως λέει το σκεπτικό "κρίνετα σκόπιμη η επαναξιολόγηση και ιεράρχηση κατασκευής του έργου", φράση που ουσιαστικά βάζει σε περίοδο αμφισβήτησης αν το έργο τελικά προχωρήσει καθώς όπως λέει παρακάτω διαμορφώνεται νέο πρόγραμμα κατασκευής υποδομών, που προς το παρόν δεν είναι δημοσιεύσιμο.

Επί της ουσίας το επόμενο διάστημα κρίνεται πολύ σημαντικό καθώς βαδίζουμε με σιγουριά σε παράταση και των άλλων 2 διαγωνισμών για τη Ζεύξη Σαλαμίνας και το Νέο Αεροδρόμιο στο Καστέλλι, ενώ δεν αποκλείεται να έχουμε έκπληξη και να δούμε κάποιο έργο που σήμερα είναι εκτός λίστας έργων με παραχώρηση. Για την ιστορία να πούμε πως η παράταση του έργου Ελευσίνα-Υλίκη είναι για τις 16 Ιουνίου 2015.

Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές