Κρήτη: Με ευρωπαϊκούς πόρους 22 εκατ. ευρώ περιβαλλοντικό έργο στο Δήμο Χερσονήσου

Κρήτη: Με ευρωπαϊκούς πόρους 22 εκατ. ευρώ περιβαλλοντικό έργο στο Δήμο Χερσονήσου

Στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» εντάσσεται, με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το έργο κατασκευής «Μονάδας Μηχανικής Διαλογής Σύμμεικτων Απορριμμάτων και Κομποστοποίησης Οργανικού Κλάσματος  στο ΧΥΤΑ του Δήμου Χερσονήσου», με συνολικό προϋπολογισμό 21.981.391,00 ευρώ.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την κατασκευή της Μονάδας Μηχανικής Διαλογής Σύμμεικτων Αστικών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και Κομποστοποίησης του Οργανικού Κλάσματος που απαιτείται για την παροχή της Υπηρεσίας Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος επεξεργασίας αστικών αποβλήτων στην περιοχή ευθύνης του ΦΟΔΣΑ Βόρειας Πεδιάδας σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Κρήτης.

Η Μονάδα Μηχανικής Διαλογής Σύμμεικτων ΑΣΑ και Κομποστοποίησης του Οργανικού Κλάσματος έχει δυναμικότητα 72.400 t/έτος τροφοδοτούμενη με 45.500 t/έτος σύμμεικτα ΑΣΑ και Ανακυκλώσιμα Υλικά  που δεν οδηγούνται στο Κ.Δ.Α.Υ. Ηρακλείου και 26.900 t/έτος προδιαλεγμένων οργανικών.  Η Μονάδα Μηχανικής Διαλογής και Κομποστοποίησης Οργανικού Κλάσματος Χερσονήσου χωροθετείται στη θέση Πυργία  εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χερσονήσου.  

Η τεχνολογική λύση που ενσωματώνεται  στη Μονάδα  αφορά στη Μηχανική Διαλογή για την ανάκτηση Ανακυκλώσιμων Υλικών (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί), με το υπόλοιπο ρεύμα εισερχομένων σύμμεικτων ΑΣΑ και του Προδιαλεγμένου Οργανικού να κομποστοποιείται αερόβια. Το κομποστοποιημένο υλικό προωθείται στο τμήμα της ραφιναρίας και στην πλατεία ωρίμανσης και στη συνέχεια τα παραγόμενα προϊόντα -Compost και CLO–παραδίδονται προς αξιοποίηση σε κατάλληλες εφαρμογές βάσει των αντίστοιχων προδιαγραφών.  

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τις ακόλουθες μονάδες:

- Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων ΑΣΑ

- Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων προδιαλεγμένων οργανικών.

- Μονάδα μηχανικών και οπτικών διαχωρισμών των ΑΣΑ δυναμικότητας 50.000 τον/έτος, με στόχο την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και το διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος προς κομποστοποίηση.

- Μονάδα κομποστοποίησης του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ και των προδιαλεγμένων οργανικών, δυναμικότητας 50.000 τον/έτος.

- Μονάδα ωρίμανσης του κομποστοποιημένου υλικού

- Μονάδα εξευγενισμού–ραφιναρίας του κομποστοποιημένου υλικού μετά την ωρίμανση, ώστε να παραχθεί κόμποστ συγκεκριμένων προδιαγραφών

- Μονάδες περιβαλλοντικής προστασίας για την επεξεργασία των παραγομένων αερίων ρύπων.  

Η πράξη περιλαμβάνει επίσης την τεχνική υποστήριξη του δικαιούχου κατά την υλοποίηση της πράξης καθώς και δράσεις δημοσιότητας για τη μεγιστοποίηση της ενημέρωσης των πολιτών. 

Με την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ αναμένεται το επόμενο διάστημα και η δημοπράτησή του. Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης της πράξης είναι ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας ενώ χρονικός στόχος για την υλοποίησή της ορίστηκε για τις 31/12/2019. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ένταξη της πράξης στο ΕΣΠΑ πατήστε εδώ.

 

Ypodomes.com

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές