Σε τροχιά μελετών ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος στη Δυτική Θεσσαλονίκη

Σε τροχιά μελετών ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος στη Δυτική Θεσσαλονίκη

Ακόμα ένα μεγάλο μελλοντικό σιδηροδρομικό έργο, αυτό του Προαστιακού Σιδηρόδρομου στη Δυτική Θεσσαλονίκη μπαίνει σε φάση μελέτης από την ΕΡΓΟΣΕ. Σύμφωνα με απόφαση της σιδηροδρομικής κατασκευαστικής εταιρείας, προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την μελέτης της Ανάπτυξης Δικτύου Προαστιακού Σιδηροδρόμου στη Δυτική Θεσσαλονίκη», κόστους 2,8εκατ.ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ).

Όπως αναφέρεται στο κείμενο, το αντικείμενο της σύμβασης μελέτης είναι η εκπόνηση των μελετών που απαιτούνται για την ανάπτυξη του Δικτύου Προαστιακού Σιδηροδρόμου στη Δυτική Θεσσαλονίκη, επί υφιστάμενων σιδηροδρομικών γραμμών ή/και νέων τμημάτων γραμμών που θα μελετηθούν μέσω της παρούσας σύμβασης.

Η μελέτη χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του ΕΠ ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ.

Ειδικότερα με την προς ανάθεση σύμβαση μελέτης θα μελετηθούν:

-Νέες σιδηροδρομικές στάσεις για την εξυπηρέτηση συρμών προαστιακού τύπου.
-Αναμόρφωση υφιστάμενων σταθμών ή στάσεων.
-Ανακατασκευή της παρακαμπτηρίου γραμμής Ζέιτενλικ και επέκτασή της προς την οδό Λαγκαδά για τη χρήση ελαφρών συρμών
-Νέα γραμμή από τον Εμπορικό Σταθμό (Παλαιό σταθμό) παράλληλα με το όριο της λιμενικής ζώνης για την προσέγγιση του Προβλήτα 1.

Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται επίσης:
-η μελέτη του περιβάλλοντος χώρου των στάσεων και οι προσβάσεις τους από τις γύρω αστικές περιοχές
-τα απαραίτητα υδραυλικά έργα στις περιοχές των στάσεων και κατά μήκος των νέων τμημάτων γραμμών
-η κυκλοφοριακή μελέτη και μελέτη σκοπιμότητας για την υποστήριξη του έργου
-παρεμβάσεις στην επιδομή ή και υποδομή των υφιστάμενων γραμμών

Η μελέτη για την ανάπτυξη του δικτύου προαστιακού σιδηροδρόμου χωρίζεται στα δύο κατωτέρω διακριτά τμήματα:

Τμήμα Α’: Πρόκειται για τη μελέτη των έργων της Α’ Φάσης ανάπτυξης του δικτύου προαστιακού σιδηροδρόμου, δηλαδή των στάσεων επί υφιστάμενων κυρίων εν λειτουργία γραμμών και της μικρού μήκους επέκτασης μέχρι τον λιμένα, έργα που μπορούν να υλοποιηθούν με μικρό σχετικά κόστος και σε σύντομο χρονικό διάστημα προς όφελος του επιβατικού κοινού της πόλης. Στο τμήμα Α’ περιλαμβάνονται οι ακόλουθες στάσεις: Σίνδος, Καλοχώρι, Διαβατά, Ελευθέριο – Κορδελιό, Επτανήσου, Μενεμένη, Μηχανοστάσιο, Νέος Επιβατικός Σταθμός, Σταθμός ΚΤΕΛ «Μακεδονία», Κωλέττη (Εμπορικό Κέντρο), Παλαιός Σιδηροδρομικός Σταθμός, Λιμένας Θεσσαλονίκης

Τμήμα Β’: Πρόκειται για τη μελέτη των έργων της Β’ Φάσης ανάπτυξης του δικτύου Προαστιακού Σιδηροδρόμου, δηλαδή της ανακατασκευής της γραμμής Ζέιτενλικ, της επέκτασης αυτής προς την οδό Λαγκαδά και των στάσεων επί αυτού του άξονα, έργο που συνδέεται άμεσα με την επέκταση του μετρό προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη (επεκτάσεις προς Σταυρούπολη και Εύοσμο). Στο τμήμα Β’ περιλαμβάνονται οι ακόλουθες στάσεις: Εύοσμος, Αμπελόκηποι, Γήπεδο, Λαγκαδά.

Οι κατηγορίες των επί μέρους μελετών που θα εκτελεστούν στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης είναι: Τοπογραφικές Μελέτες (16), Συγκοινωνιακές μελέτες (10), Υδραυλικές μελέτες (13), Στατικές μελέτες (8), Αρχιτεκτονικές Μελέτες (6), Ηλεκτρομηχανολογικές (Η/Μ) Μελέτες (9), Περιβαλλοντικές Μελέτες (27), Πολεοδομικές Μελέτες (2), Φυτοτεχνικές Μελέτες (25), Οικονομικές μελέτες (3), Τεύχη Δημοπράτησης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στην πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ορίζεται η 27η Φεβρουαρίου 2019 και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 5η Μαρτίου 2019.

Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές