ΕΡΓΟΣΕ: Υπεγράφη η σύμβαση για τα αντιπλημμυρικά στη γέφυρα Σπερχειού

ΕΡΓΟΣΕ: Υπεγράφη η σύμβαση για τα αντιπλημμυρικά στη γέφυρα Σπερχειού

Υπεγράφη και ξεκινό έργο για την ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων του Σπερχειού ποταμού, στην περιοχή διέλευσης της νέας σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Τιθορέας - Λιανοκλαδίου. Φορεάς Υλοποίησης είναι η ΕΡΓΟΣΕ.

Ανάδοχος του έργου είναι η ΙΝΤΕΡΚΑΤ που έδωσε την καλύτερη προσφορά ανάμεσα σε 5 συνολικά που κατατέθηκαν.Η αρχική αξία του έργου είναι 2,48εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 2εκατ.ευρώ). Η διάρκεια των έργων είναι 23 μήνες, άρα θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2020.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του CEF (Connecting Europe Facility) 2014-2020. Η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαϊου 2018.

TAYTOTHTA TOY EΡΓΟΥ
Η παρούσα εργολαβία αφορά στις εργασίες για την ολοκλήρωση κατασκευής των αντιπλημμυρικών έργων της Νέας Κοίτης Σπερχειού ποταμού, αρμοδιότητας Εργοσέ Α.Ε. Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της εργολαβίας θα κατασκευαστούν:

α) καθαίρεση του υφισταμένου και κατασκευή νέου Νοτίου Αναχώματος της κοίτης του Σπερχειού ποταμού από την θέση ανάντη του Μεριστή έως την ΠΕΟ Αθηνών - Λαμίας μήκους περ. 300 μ.·

β) εργασίες καθαίρεσης της βλάστησης και άρσης προσχώσεων εντός της κοίτης του Σπερχειού ποταμού από την Π.Ε.Ο. έως την γέφυρα Π.Α.Θ.Ε. (συμπεριλαμβανομένου του τμήματος κάτω από τις γέφυρες) και διαμόρφωση της κοίτης, σύμφωνα με τη διατομή της υδραυλικής μελέτης.

γ) διαμόρφωση της στέψης του τεχνικού του μεριστή, στα τμήματα όπου η στέψη του έχει υποβιβαστεί·

δ) διάνοιξη έξι (6) νέων παραθύρων στην στέψη του Μεριστή·

ε) διαμόρφωση του ανοίγματος του υφιστάμενου τεχνικού ανάντη Μεριστή, για τη διόδευση των παροχών στην παλιά κοίτη Σπερχειού ποταμού (Αλαμάνα) και

στ) κατασκευή εννέα (9) ραμπών πρόσβασης στην κοίτη.

Αναλυτικότερα, οι προς εκτέλεση εργασίες περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή του έργου και οι όροι εκτέλεσης του έργου περιγράφονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη.

ypodomes.com

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές