Υπεγράφη το έργο αναβάθμισης της γραμμής σύνδεσης του Λιμένα Θεσσαλονίκης με την Ειδομένη

Υπεγράφη το έργο αναβάθμισης της γραμμής σύνδεσης του Λιμένα Θεσσαλονίκης με την Ειδομένη

Υπεγράφη και ξεκινά το σημαντικό έργο αναβάθμισης της σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με το διάδρομο προς Ειδομένη. Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι ο ΟΣΕ.

Το έργο αποσκοπεί στην αναβάθμιση των υποδομών της γραμμής και την αύξηση της χωρητικότητας τού σιδηροδρομικού φόρτου, μεταξύ του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, του Εμπορικού Σταθμού και των Σταθμών Διαλογής της Θεσσαλονίκης. Συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένες Ι.Δ. (Ισόπεδες Διαβάσεις), εντός των παραπάνω τμημάτων.

Ανάδοχος είναι η Σιδηροδρομικά Έργα ΑΤΕ. Το αρχικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 8,68εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 7εκατ.ευρώ) και η σύμβαση υπεγράφη για 4,12εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 3,32εκατ.ευρώ). Η δημοπράτηση είχε πραγματοποιηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου 2018 και οι προσφορές είχαν αποσφραγισθεί στις 3 Οκτωβρίου.

Η σύμβαση υπεγράφη στις 9 Φεβρουαρίου 2019 και η διάρκεια της είναι 24 μήνες, οπότε χωρίς να συνυπολογίσουμε τυχόν καθυστερήσεις το έργο θα ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2021.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η παρούσα εργολαβία αφορά στην αναβάθμιση - βελτίωση της γραμμής Θ-Ε, στο τμήμα από ΘΝ (Εμπορικός Σταθμός Θεσσαλονίκης) έως ΤΧ1 (είσοδος συμπλέγματος Θεσσαλονίκης) και συγκεκριμένα, από Χ.Θ. 0+400 γρ Θ-Ε έως Χ.Θ. 6+170 γρ Θ-Ε καθώς και της γραμμής σύνδεσης ΘΝ-Λιμάνι Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 0+600 γρ. Λιμανιού, Χ.Θ και η γραμμή σύνδεσης ΤΧ1-ΕΚΟ 0+020 έως Χ.Θ. 0+820 γρ. ΕΚΟ, συμπεριλαμβάνοντας συγκεκριμένες Ι.Δ. (Ισόπεδες Διαβάσεις), εντός των παραπάνω τμημάτων. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο του έργου, αφορούν:

Στην αναβάθμιση του υφιστάμενου σιδηροδρομικού διαδρόμου στις προαναφερόμενες χιλιομετρικές θέσεις (Χ.Θ. 0+400 γρ Θ-Ε έως Χ.Θ. 6+170 γρ Θ-Ε), στη γραμμή ΕΚΟ και Λιμανιού, καθώς και τμήμα της ενωτικής γραμμής ΘΝ-ΕΣΘ, για διευκόλυνση κατά τη φάση κατασκευής του έργου. Η αναβάθμιση στο υπόψη τμήμα, επιτυγχάνεται με την πλήρη ανακαίνιση της επιδομής του υπάρχοντος σιδηροδρομικού διαδρόμου (στρωτήρες, σιδηροτροχιές, σκύρα, συσκευές γραμμής κ.λπ.). Την εξυγίανση της υποδομής με κατάλληλα δάνεια υλικά, σε όλη την κύρια γραμμή. Συγκεκριμένα:

1) χωματουργικές εργασίες: Τον καθαρισμό των υπαρχόντων εξωχανδάκων. Πλήρη αφαίρεση έρματος και εξυγίανση 99 έως 115 εκ. Προμηθέα και τοποθέτηση γαιωυφάσματος. Προμήθεια δανείων και κατασκευή υποστρώματος υποδομής. Την ανακαίνιση των υφισταμένων ισόπεδων διαβάσεων.

2) τεχνικές - υδραυλικές εργασίες:
Κατασκευή στραγγιστηριών με εργασίες εκσκαφών, αντιστηρίξεων, σωληνώσεων και επιχώσεων, καθώς επίσης και κατασκευή φρεατίων·

3) σιδηροδρομικές εργασίες: Αντικατάσταση στρωτήρων. Αποξήλωση γραμμών. Στρώση γραμμών. Συγκολλήσεις αυτογενείς και αλουμινοθερμικές. Τακτοποίηση γραμμών. Τακτοποίηση αλλαγών. Αποξήλωση αλλαγών. Συναρμολόγηση και στρώση αλλαγών. Προσκυροστρώσεις και σκυροστρώσεις. Απελευθέρωση τάσεων. Εξασφάλιση γραμμής και τοποθέτηση σιδηροδρομικών σημάτων·

4) ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες: Απεγκατάσταση και επανεγκατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων Α.Σ.Ι.Δ.. Αποσύνδεση και επανασύνδεση των συνδέσμων σηματοδότησης από τη σιδηροδρομική γραμμή όπου και όσες φορές απαιτείται, άνευ παραμορφώσεων της αρχικής των μορφής από εξειδικευμένο συνεργείο, καθώς και των κυκλωμάτων ανίχνευσης. Αποξήλωση και επανατοποθέτηση χειριστηρίων αλλαγών τροχιάς. Εγκατάσταση βρόγχων και κυκλωμάτων γραμμής.

ypodomes.com

επιστροφή στην κορυφή

Αυτοκινητόδρομοι

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μεταφορές

Αστική Ανάπτυξη

Ενέργεια

Άλλες Υποδομές